Close Menu
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Terug naar overzicht

Tata Steel

Grote dynamiek

Het 766 hectare grote terrein van Tata Steel is continu in verandering. In de loop van de geschiedenis heeft het bedrijf zich niet alleen uitgebreid. Op het terrein wordt constant verbouwd, afgebroken en herbouwd. Hierdoor vindt een continue verschuiving van vrijgekomen plekken op het terrein plaats. Nieuwe open ruimte blijft voor korte of langere tijd vrij van bebouwing. De dynamiek van het bedrijventerrein past bij de dynamiek van het natuurlijk duinlandschap. Onder invloed van de zee en de wind ontstaan duinen, die begroeien en later weer gedeeltelijk verstuiven en opnieuw begroeid raken. Ook op het Tata Steel terrein is deze natuurlijke dynamiek goed te zien. Op terreinen die na de verwijdering van bebouwing weer braak komen te liggen vindt spontane duinvegetatieontwikkeling plaats en ontstaat waardevolle (tijdelijke) natuur. 

Ecologische ambities

Tata Steel heeft de ambitie uitgesproken om op haar terreinen te streven naar een zo hoog mogelijke natuurwaarde, binnen de randvoorwaarden die de bedrijfsvoering stelt. Om er voor te zorgen dat potentieel geschikt leefgebied van beschermde soorten op het terrein daadwerkelijk benut kan worden zonder dat dit de flexibiliteit van de bedrijfsvoering beperkt, is het inrichtingsplan ‘Plan Staalblauwtje’ opgesteld. Tijdelijke Natuur geeft ons de mogelijkheid om het plan goed uit te voeren. 

Plan Staalblauwtje geeft onder andere uitwerking aan een verbeterde corridor voor de kenmerkende duinsoorten van de nabij gelegen Natura 2000-gebieden. Dit voorschrift is voorwaardelijk voor de vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming. Er zijn vijf biotopen uitgewerkt die noodzakelijk zijn om het Tata Steel terrein de corridorfunctie te laten vervullen: open duin, natte duinvallei, duindoornstruweel, duinbos en warmteminnende pionier- en grazige ruigten. 

Mocht u meer willen weten over onze ervaringen, dan kan u een mail sturen aan: Ruud Busink

Gedragscode Tijdelijke Natuur

Tata Steel werkt via de Gedragscode Tijdelijke Natuur. Voorwaarde van werken onder de gedragscode is dat de relevante documenten (nulmeting, informatie over bestemming en eventuele informatie over inrichting en/of beheer) zijn te vinden op deze publiek toegankelijke website. U vindt deze stukken rechts op deze pagina.

 • Terrein:
  Tata Steel (Velsen Noord)
 • Oppervlakte:
  766 hectare
 • Eigenaar:
  Tata Steel
 • Status:
  Voorbeeldproject
 • Contactpersoon:
  Ruud Busink


Downloads
Plan Staalblauwtje - 2017
Natuuronderzoek Tata Steel - 2015
Kaart bestemmingsplan
Aanvullend natuuronderzoek - 2017
Foto's Tata Steel
Met Plan Staalblauwtje geven we invulling aan onze ambities