Close Menu
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11

Voordelen

Wat is tijdelijke natuur
Tijdelijke Natuur is natuur die u spontaan, uit zichzelf laat ontstaan, met de wettelijke toestemming om deze op een later tijdstip weer te verwijderen. Dit doet u op terreinen waarop de eindbestemming nog niet (geheel) is gerealiseerd. U doet dit mét goedkeuring vanuit de Wet natuurbescherming. U kunt een gebied via een ontheffing of via de gedragscode onder Tijdelijke Natuur brengen. In beide gevallen:

  • moet u vooraf dezelfde informatie overleggen 
  • zal u op het moment dat u de Tijdelijke Natuur wilt opruimen dit moeten melden
  • moet u dezelfde zorgplicht maatregelen nemen op basis van een inventarisatie van de dan aanwezige beschermde soorten

Bekijk dit schema als u wilt weten of uw terrein in aanmerking komt voor Tijdelijke Natuur.

Op deze video worden de voordelen van Tijdelijke Natuur op een rijtje gezet. 

De beleidslijn Tijdelijke Natuur (2015) zegt in formele bewoordingen
Van Tijdelijke Natuur is sprake als,

  • de uiteindelijke bestemming van het terrein vast ligt, dan wel de bestemming is duidelijk, d.w.z. er moet overtuigend aangetoond worden dat de bestemming gaat veranderen en dat daarover geen discussie meer is. (Het is niet noodzakelijk dat de bestemming vastligt in een goedgekeurd bestemmingsplan. De bestemming van een terrein kan in voorkomende gevallen ook zijn vastgelegd in bij voorbeeld een provinciaal streekplan.)
  • die bestemming nog niet is gerealiseerd (natuurwaarden die zich ontwikkelen in een bestaande woonwijk of in een bestaand agrarisch gebied al dan niet als gevolg van agrarisch natuurbeheer worden binnen de scoop van de Green Deal niet aangemerkt als Tijdelijke Natuur. Agrarisch natuurbeheer vergt een geheel eigen benaderingswijze. Ook terreinen waarvan de toekomstige bestemming nog ter discussie staat worden, vanwege de onzekere factoren en actoren die dan nog spelen, niet aangemerkt als vallende onder het concept Tijdelijke Natuur),
  • die bestemming in de regel niet natuur is (Een uitzondering wordt gemaakt voor terreinen die wel de uiteindelijke bestemming natuur hebben, maar die om enigerlei reden nog niet definitief als zodanig kunnen worden ingericht),
  • er spontane (of op beperkte schaal geleide) natuurontwikkeling plaats vindt tussen het moment dat (vooraf) ontheffing is verleend voor het ruimen van de beschermde soorten die zich mogelijk in het gebied zullen vestigen en het moment van daadwerkelijke realisatie van de uiteindelijke bestemming ( N.B. De aanleg van tijdelijke parken, speelgelegenheden met groenvoorzieningen, plantsoenen en andere groenvoorzieningen vallen niet onder de definitie),
  • de natuur minimaal één jaar de tijd krijgt om zich te ontwikkelen (De termijn kan langer zijn omdat niet in elk jaargetijde tijdelijke natuur opgeruimd kan worden), en
  • aan noodzakelijke compensatievoorwaarden is voldaan of juridisch afdoende vastgelegd is hoe dat zal gebeuren.

Wat is Tijdelijke Natuur in de praktijk?
In de praktijk heeft u een keuze tussen ‘niets doen’ op het Tijdelijke Natuurterrein of het nemen van inrichtings- en of beheermaatregelen die de biodiversiteit bevorderen of extensief recreatief gebruik mogelijk maken. Wilt u inrichtingsmaatregelen nemen dan kan u denken aan het maken van steilwanden, het graven van poelen, het afgraven van een overbemeste bovenlaag (m.n. op landbouwpercelen), e.d. en aan maatregelen voor recreanten, zoals  een eenvoudig wandelpad. 

Noodzakelijk beheer is toegestaan. Denk daarbij aan het weghalen van opslag van bomen of  beheer uit veiligheidsoverwegingen. Het terrein moet begaanbaar zijn voor hulpdiensten. Ook moeten onveilige of gevaarlijke situaties  worden voorkomen.