Close Menu
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11

Kwaliteit Tijdelijke Natuur Delfzijl

In dit onderzoek zijn drie percelen (resp. 62 ha, 27 ha & 6 ha) onderzocht. Hierin heeft het chemiecluster Delfzijlde grootste oppervlakte; het bestaat enerzijds uit graslanden en anderzijds uit moeras. In het kader van dit onderzoek is de kwaliteit van de ontwikkelde natuur onder de loep genomen. 

De in totaal 38 vastgestelde soorten vlinders, libellen en sprinkhanen zijn in verband gebracht met de ontwikkeling en kwaliteit van de nieuwe natuur. Er zijn relatief veel indicatorsoorten gevonden van pioniersituaties en goed ontwikkelde (bloemrijke) graslanden. Deze kunnen hier voorkomen omdat de successie in de terreinen in ontwikkeling is. Verrassend was de vondst van rond wintergroen en parnassia. Deze soorten zijn kenmerkend voor de zilte invloed van de Eems en de goede balans in het grondwaterpeil en luchtvochtigheid. De libellenfauna lijkt zich te beperken tot opportunistische soorten, die zich in de ondiepe plassen lijken voort te planten. De waterkwaliteit in de sloten lijkt onvoldoende, maar biedt wel broedgelegenheid voor kuifeend,meerkoet en wilde eend . De waarde van de bloemrijke (natte en droge) graslanden is zeer hoog. Niet alleen voor vlinders, maar ook voor bijzondere planten zoals zegges, veenpluis, hazenpootje, duizendguldenkruid en orchidee├źn. 

Uit dit onderzoek blijkt dat de Tijdelijke Natuur zich snel en gunstig ontwikkelt. Er zijn vrijwel geen pioniersituaties meer aanwezig en op de bloemrijke graslanden zijn bijna alle graslandvlinders aanwezig. Dat is gunstig omdat deze sterk onder druk staan. De Tijdelijke Natuur vormt een functionele stapsteen voor deze groep vlinders. Het Tijdelijk Natuurterrein op industriegebied Oosterhorn heeft een gunstige ontwikkeling teweeg gebracht. 

Bekijk hier het onderzoek.