Close Menu
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11

Effecten van Tijdelijke Natuur op biodiversiteit 02-2019

Uit de analyse die Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland i.s.m. stichting Tijdelijke Natuur heeft uitgevoerd blijkt dat de beschermde soorten die waren opgenomen in ontheffingen Tijdelijke Natuur zich in beperkte mate daadwerkelijk hebben gevestigd. Ook is geconstateerd dat Tijdelijke Natuur in theorie voor een groot aantal Zuid-Hollandse icoonsoorten geschikt leefgebied kan vormen en diverse icoonsoorten hebben zich gevestigd in de onderzochte Zuid-Hollandse natuurterreinen. Tijdelijke Natuur is daarmee een geschikte maatregel om invulling te geven aan de verplichting voor provincies vanuit de Wet natuurbescherming om aan actieve soortenbescherming te doen (artikel 1.12). 

Verder bleken veel algemene soorten zich te vestigen in Tijdelijke Natuurterreinen. Omdat er bij veel algemene soorten (o.a. insecten) sprake is van flinke achteruitgang in aantallen, en het voor het op orde houden en brengen van de basiskwaliteit van natuur  belangrijk is dat algemene soorten algemeen blijven, heeft Tijdelijke Natuur ook op dit vlak een meerwaarde.

Bekijk hier het rapport en hier de covernotitie.