Close Menu
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11

Gedragscode en ontheffing

OP DIT MOMENT IS HET NIET MOGELIJK OM TERREINEN AAN TE MELDEN VIA DE GEDRAGSCODE. U KAN ALLEEN GEBRUIK MAKEN VAN TIJDELIJKE NATUUR VIA EEN ONTHEFFING, AAN TE VRAGEN BIJ UW PROVINCIE.

U kunt een gebied via een ontheffing of via de Gedragscode Tijdelijke Natuur onder Tijdelijke Natuur brengen. In beide gevallen moet u vooraf dezelfde informatie overleggen, is het alleen geldig voor de nieuw gevestigde soorten en u zult ook in beide gevallen op het moment dat u de Tijdelijke Natuur wilt opruimen dit moeten melden en dezelfde zorgplicht maatregelen moeten nemen op basis van een inventarisatie van de dan aanwezige beschermde soorten.

Bekijk dit schema als u wilt weten of uw terein in aanmerking komt voor Tijdelijke Natuur.

Ontheffing

Bij een ontheffing verkrijgt u een schriftelijke beschikking. Bij de aanvraag voor een ontheffing moet u rekening houden met de tijd (in de regel 6-13 weken) die het bevoegd gezag nodig heeft met het beoordelen van de aanvraag. Er worden kosten (leges) in rekening gebracht maar de aanvraag is dan expliciet getoetst door het bevoegd gezag. Een ontheffing vervalt na 10 jaar. Wilt of moet u langer gebruik blijven maken van de ontheffing dan dient u tijdig, in het 9e jaar, verlenging aan te vragen. Belanghebbenden kunnen overigens nog 6 weken bezwaar (en eventueel beroep) aantekenen, zodat het nog tenminste 6 weken duurt voordat u weet of de ontheffing onherroepelijk is.

Gedragscode

Bij de gedragscode doet u een melding bij de Stichting Tijdelijke Natuur via deze website en krijgt u een bevestigingsemail. Stichting Tijdelijke Natuur zet de stukken binnen twee weken op haar publiek toegankelijke website en geeft de aanmelding door aan de betreffende provincie. Op deze wijze is ook handhaving op de hoogte van de aanmelding.Een terrein aanmelden bij Stichting Tijdelijke Natuur werkt snel en gratis, maar de eigen verantwoordelijkheid dat u zich houdt aan de bepalingen in die gedragscode speelt een grote rol. Uw aanmelding voor de gedragscode moet elke 5 jaar herbevestigd worden. Er is geen direct bezwaar mogelijk. Belanghebbenden die constateren dat u zich niet houdt aan de voorwaarden van de gedragscode kunnen wel het bevoegd gezag vragen om handhaving. In dergelijke gevallen moet u dus kunnen motiveren dat u conform de voorwaarden van de gedragscode heeft gehandeld.

LET OPDe gedragscode is niet voor terreinen met intensieve inrichting of beheer

Vanuit de praktijk wordt regelmatig de wens geuit om in Tijdelijke Natuur meer natuur-bevorderende maatregelen te mogen nemen. Bijv. het inzaaien van (een deel van) een perceel met inheemse bloemenmengsels of intensief beheer t.b.v. akkervogels. Intensieve inrichting en beheer sluiten echter niet aan bij de Beleidslijn Tijdelijke Natuur. Daarin wordt uit gegaan van spontane natuurontwikkeling.

Om helderheid te verkrijgen over de mogelijkheden om toepassing van Tijdelijke Natuur ook mogelijk te maken in dit soort gevallen is vanuit stichting Tijdelijke Natuur contact opgenomen met IPO, RVO en het Ministerie van LNV. Het overleg leidde tot de volgende conclusies:

  1. Vanuit initiatiefnemers is er behoefte om intensievere natuur-bevorderende inrichtings- en beheermaatregelen in Tijdelijke Natuur toe te staan dan omschreven in de Beleidslijn.
  2. Vanuit nationale en EU-wetgeving is deze ruimte er. Er is dus geen juridisch obstakel.
  3. De Gedragscode Tijdelijke Natuur is hiervoor niet het juiste instrument.
  4. Als gekozen wordt voor intensievere natuur-bevorderende inrichtings- en beheermaatregelen moet daarom een ontheffing worden aangevraagd bij de provincie.

Cursus Tijdelijke Natuur

Wilt u meer weten over het aanmelden, mogelijkheden m.b.t. beheer en inrichting, communicatie met de omgeving en andere uitvoeringsaspecten, dan is deze 1-daagse cursus wellicht iets voor u.