Close Menu
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11

Inventarisatie potentiële locaties Tijdelijke Natuur in Nederland

Achtergrond en probleemstelling
InnovatieNetwerk heeft in samenwerking met partijen uit de samenleving het concept ‘Tijdelijke Natuur’ ontwikkeld. Dit heeft ertoe geleid dat tot op heden dertig grondeigenaren op 2.000 ha tijdelijke natuur hebben laten ontstaan. Het concept houdt in dat op gronden die wachten op realisatie van bestemmingen zoals bedrijvigheid of wonen, natuur voor een beperkt aantal jaren een kans krijgt zich te ontwikkelen. Dit levert winst op voor mens én natuur.

In heel Nederland zijn tienduizenden hectaren grond door overheden of projectontwikkelaars aangekocht ten behoeve van woningbouw, infrastructuur, bedrijventerreinen of ontgrondingen. Vaak gaat het om voormalige landbouwgronden of opgespoten terreinen waarvan de natuurwaarden bij aankoop of aanleg gering zijn. De toekomstige bestemming is al vastgelegd in streek- en bestemmingsplannen, maar het kan nog wel een aantal jaren (soms tien jaar of langer) duren voordat de definitieve bestemming daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Al die tijd probeert de grondeigenaar angstvallig de natuur buiten de deur te houden, door terreinen regelmatig om te ploegen of te verpachten als landbouwgrond. Want komen er beschermde soorten op het terrein af, dan kan hun aanwezigheid, met de wet in de hand, gebruikt worden om verdere ontwikkelingen op het terrein tegen te houden, te vertragen of om compensatie te eisen. Omdat terreineigenaren met een Ontheffing Tijdelijke Natuur de zekerheid krijgen dat ze beschermde soorten mogen verwijderen op het moment dat de 2 schop daadwerkelijk de grond in moet, kunnen ze stoppen met hun ‘natuurwerende’ beheer.

Lees hier het hele document: Inventarisatie potentiële locaties Tijdelijke Natuur in Nederland.